Kinder- en Partneralimentatie

Kinder- en Partneralimentatie

Bij ons kantoor kunt u terecht voor het laten berekenen van kinder- en/of partneralimentatie. Ons kantoor beschikt over de software om dergelijke berekening op te kunnen stellen.

Hoewel iedere berekening anders is, nu iedere situatie anders is, kunnen er desalniettemin, met betrekking tot alimentatie in het algemeen, een aantal algemene opmerkingen worden gemaakt.

Zo kan algemeen gesteld worden dat alimentatie twee kanten heeft, een behoefte- en een draagkrachtkant.

Alvorens gekeken wordt wat iemand aan alimentatie zou kunnen betalen (draagkracht), dient eerst te worden bekeken hoe hoog de behoefte is.

Kinderalimentatie

De behoefte aan kinderalimentatie wordt becijferd aan de hand van de zogenaamde “Nibudtabellen”. Vooropgesteld dient te worden dat deze tabellen, in beginsel, gebruikt worden om de behoefte aan bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen onder de 18 jaar, te kunnen vaststellen.

Van belang bij de vaststelling van de behoefte van kinderen onder de 18 jaren is het navolgende.

  1. De leeftijd van het kind/de kinderen waarvan de behoefte dient te worden vastgesteld;
  2. De gezinssituatie. Hoeveel kinderen behoren er tot het gezin;
  3. Het netto-gezinsinkomen tijdens de relatie;

Aan de hand van deze gegevens kan alsdan de behoefte aan een bijdrage worden vastgesteld.

Een uitgebreidere uitleg van het systeem kan worden teruggevonden in het Rapport alimentatienormen zoals dit gepubliceerd wordt op de website www.rechtspraak.nl.

Zodra de behoefte is becijferd kan berekend worden hoe hoog iemands draagkracht is en welke bijdrage geleverd zou moeten/kunnen worden.

Voor de berekening van kinderalimentatie is het netto besteedbaar inkomen van de alimentatieplichtige het uitgangspunt. Voor wat betreft de in aanmerking te nemen lasten wordt opgemerkt dat er grotendeels gerekend wordt met forfaitaire bedragen.

Omdat kinderalimentatie voorrang heeft boven alle andere onderhoudsverplichtingen wordt bij de bepaling van de draagkracht alleen de financiële situatie van de onderhoudsplichtige(n) in aanmerking genomen. Er wordt geen rekening gehouden met een eventuele nieuwe partner. Idee hierachter is dat van een nieuwe partner verwacht kan worden dat deze in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Van een kind kan dit niet verwacht worden.

Partneralimentatie:

Ook bij de becijfering van partneralimentatie is in eerste van belang te bepalen hoe hoog de behoefte is. Bij partneralimentatie is de bepaling van de behoefte niet zo eenduidig vastgelegd als bij kinderalimentatie.

De behoefte kan op twee manieren worden bepaald, ofwel aan de hand van een behoeftelijst ofwel aan de hand van de zogenaamde “Hof-norm”. Een nadere uitleg van beide mogelijkheden zal tijdens een bespreking op kantoor uitgebreid aan bod komen.

Ten einde de draagkracht voor partneralimentatie te becijferen zijn een aantal zaken van belang. Enkele zaken waaraan gedacht moet worden;

  • Dient er ook kinderalimentatie te worden vastgesteld?;
  • Heeft de alimentatiegerechtigde eigen inkomsten?
  • Hoe hoog zijn de woonlasten?
  • Zijn er schulden die drukken op het inkomen?

Zomaar wat vragen die een grote spelen bij de bepaling van partneralimentatie en ertoe leiden dat niet 1 berekening hetzelfde is. Ondanks dat bijvoorbeeld een collega hetzelfde inkomen ontvangt, kan de hoogte aan alimentatie toch drastisch verschillen. Al met al de moeite waard om goed te laten bekijken!

Voor meer informatie over het opstellen van een alimentatieberekening/de berekening van kinderalimentatie kunt u een vrijblijvende afspraak plannen op kantoor.